Psalm 42 en 43

U weet dat heel de Schrift, dus ook Psalm 42 en 43 net zoals de rest van de Psalmen, christocentrisch is. De inhoud van de Psalmen spreekt over de HEERE Jezus Christus. In de Evangeliën, waar het verhaal over de aardse wandel van de HEERE Jezus wordt verteld, wordt bijna niet gesproken over Zijn gevoelsleven. Het is in de evangeliën een nogal zakelijk verhaal.

Innerlijk leven

Zijn gedachten en Zijn gevoelens vinden we verwoord in de Psalmen. Weliswaar geschreven ver voordat de HEERE Jezus op aarde was, maar de Psalmen zijn één en al profetie. Op profetische wijze vinden wij hier de gedachten en vooral het geloofsleven van onze HEERE Jezus verwoord.

Daarna

Daarna verwoorden de Psalmen ook het geloofsleven van elke gelovige In Christus. Maar de belangrijkste Gelovige is en blijft onze Heiland, Wiens voorbeeld, wat betreft een leven uit Geloof in Zijn en onze hemelse Vader, wij wensen na te volgen.

Mozes

De Psalmen zijn in de Hebreeuwse Bijbel onderverdeeld in 5 bijbelboeken. Deze 5 bijbelboeken der Psalmen komen overeen met de vijf boeken van Mozes.

 • Psalm     1  t/m  Psalm   41 komen overeen met Genesis
 • Psalm   42  t/m  Psalm   72 komen overeen met Exodus
 • Psalm   73  t/m  Psalm   89 komen overeen met Leviticus
 • Psalm   90  t/m  Psalm 106 komen overeen met Numeri
 • Psalm 107  t/m  Psalm 150 komen overeen met Deuteronomium

Exodus

Psalm 42 is de eerste Psalm van het tweede bijbelboek der Psalmen en komt overeen met het 2e bijbelboek: Exodus. Exodus spreekt over de uittocht uit Egypte. De periode waarin Egypte verlaten wordt.

Typlogie

Typologisch gezien en toegepast op de gelovigen in onze bedeling, komt men buiten de maatschappij en buiten de legerplaats te staan en is men op weg gegaan naar het beloofde land, namelijk op weg gegaan naar het hemels Kanaän. Een ruwe schets van hoe de inhoud van de eerst vijf bijbelboeken corresponderen met de inhoud van de vijf boeken der Psalmen, ziet er als volgt uit:

De natuurlijke mens:

In het 1e bijbelboek Genesis, staat de natuurlijke mens centraal. In het 1e boek der Psalmen (Psalm 1 t/m Psalm 41) staat dan ook de Zoon des mensen, de Erfgenaam van Adam, centraal.

Israël:

In het 2e bijbelboek Exodus, staat het volk Israël en haar verlossing centraal. Het begint met een roepstem vanuit diepe ellende en verdrukking. Er wordt ons een beschrijving gegeven over het lijden en de verdrukking van Gods volk Israël. Tevens wordt hierin vermeld hoe de HEERE het volk Israël verlost en hoe Hij hen leidt naar het beloofde land Kanaän.

Roep om verlossing:

Ook het 2e boek der Psalmen (Psalm 42 t/m Psalm 72) begint met een roepstem uit diepe ellende en verdrukking. De Gelovige (de Voorste van het volk) (de Zoon des mensen, de mens Jezus) roept tot de HEERE om verlossing. Deze Gelovige is nog ver verwijderd van het beloofde land en nog ver verwijderd van een eeuwig en blijvend Heiligdom. Maar wij zien dat de HEERE het gebed van deze Gelovige verhoort, want Hij verlost Hem en leidt Hem als de Eerste, samen met allen Die van deze Gelovige zijn, naar het beloofde hemelse land.

Heiligdom en offeranden:

Het 3e bijbelboek Leviticus heeft het Heiligdom en de offeranden als onderwerp. Ook het 3e boek der Psalmen (Psalm 73 t/m Psalm 89) spreekt over Gods raadsbesluiten met betrekking tot het nieuwe eeuwige Heiligdom en de daarbij behorende offeranden.

 Weer Israël:

In het 4e bijbelboek Numeri, staat weer het volk Israël centraal, ronddwalend in de woestijn. Het volk Israël werd bijna zelf tot woestijn, door haar ongehoorzaamheid, namelijk door haar ongeloof. Het volk Israël wordt in het bijbelboek Numeri dan ook opgeroepen om de rust in te gaan, om zo Gods zegen te ontvangen.

Belofte op grond van geloof:

Het 4e boek der Psalmen (Psalm 90 t/m Psalm 106) zegt dat het volk Israël de rust zál ingaan en Gods Zegen zál ontvangen, alléén op grond van geloof.

Het Woord van God:

In het 5e bijbelboek Deuteronomium, staat het Woord van God centraal. In het 5e boek der Psalmen (Psalm 107 t/m Psalm 150), staat opnieuw het Woord van God centraal en zeker in Psalm 119, die geen ander onderwerp heeft dan het Woord van God.

Psalm 42 en 43

Déze twee Psalmen, Psalm 42 en Psalm 43, horen bij elkaar. Psalm 43 heeft geen titel, maar we zien dat de structuur van Psalm 42 zich voortzet in Psalm 43:

 1. A Psalm 42:1-4     Roep:  Een schreeuw vanuit de verte (ballingschap)
 2.    B Psalm 42:5     Hoop:  Ik herinner Mij; Ik gedenk
 3.       C Psalm 42:6  Vraag: Waarom word Ik nedergeworpen?
 4.                                           Loflied

 

 1. A Psalm 42:7-8           Roep: Een schreeuw vanuit de verte (ballingschap)
 2.    B Psalm 42:9           Hoop: Jehovah zal bevelen
 3.      C Psalm 42:10-12  Vraag: Waarom word Ik nedergeworpen?
 4.                                                 Loflied

 

 1. A Psalm 43:1-2     Roep:   Een schreeuw vanuit de verte (ballingschap)
 2.    B Psalm 43:3-4  Hoop:  Ik zal gaan in gehoorzaamheid
 3.      C Psalm 43:5    Vraag: Waarom word Ik nedergeworpen?
 4.                                           Loflied

 

Lees verder in de PDF

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn vrouw Wil Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.