Psalm 1

Psalm 1 : 1-6

1. Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;
2. Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.
3. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.
4. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft.
5. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.
6. Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan.

We behoren onderhand te weten, dat alle Psalmen getuigen over Christus. En als de Psalmist dan spreekt over de Man Die welgelukzalig is, omdat Hij bij dag en bij nacht Zich alleen verlustigt in het Woord van God, dan kunnen wij eigenlijk aan Niemand anders denken, dan aan onze HEERE Jezus Christus.

Het is dan ook het Loflied op Deze Man. Die op grond van Zijn geloof en trouw aan God en Zijn Woord, Zijn weg in gehoorzaamheid gegaan is. Dwars door lijden, verdriet, smaadheid, vernedering, lastering, kruisiging en dood heen.

Daarom:

Is Hij door God opgewekt uit de dood.
Is Hij uitermate verhoogd geworden.
Heeft Hij een Naam ontvangen, die boven alle naam is.
Heeft Hij een positie ontvangen, boven alles en iedereen.
Is Hij gezeten op de troon Zijner heerlijkheid, aan de rechterhand Gods.
Is Hij gezeten op de troon der genade, als hogepriester van het Nieuwe Verbond naar de Ordening van Melchizedek.
Daar is Hij voor iedereen die Hem gehoorzaam is, Oorzaak van Eeuwige Zaligheid.

Hij is de Enige Waarachtige, Rechtvaardige Mens. Alle Psalmen getuigen dan ook in de éérste plaats van onze HEERE Jezus Christus. En dit geldt eigenlijk voor heel de Schrift.

De Bijbel is het Woord van God! Over Wie zou God anders spreken, dan in de allereerste plaats over Zijn Zoon, onze HEERE Jezus Christus? Ook voor ons zou alleen de HEERE Jezus Christus hét Onderwerp en de Inhoud zijn van al ons sprekenBuiten Hem zouden wij niet eens bestaan. Buiten Hem ís er geen Leven.

Dus zou de HEERE voor ons de Enige zijn, Die het bespreken werkelijk waard is.

De HEERE Jezus zegt ook Zelf dat heel de Schrift alleen van Hem getuigt. En vervolgens zegt de HEERE: Mij zou je “blijvend” in je hebben, als je Mij zou geloven.

Lees verder in de PDF

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *