De Bazuin

Blaas-de-bazuinHet woord in de Bijbel, dat naar het Nederlands is vertaald als “bazuin”, is het Hebreeuwse woord 200.80.300 (resh.peh.sjin) uitgesproken als sjofar. Een sjofar is een ramshoorn, maar hoorns van andere reine dieren, zoals geiten of antilopen, kunnen ook wel als sjofar gebruikt worden. Die van een ram, een mannetjeschaap, heeft echter de voorkeur.

Rammen en bokken

Schapen lijken uiterlijk op de aan hen verwante geiten. Mannetjesschapen (rammen) zijn te onderscheiden van mannetjesgeiten (bokken) door het ontbreken van een sik en de vorm van de hoorns. Rammen hebben lange hoorns die omkrullen, terwijl de hoorns van bokken niet krullen. Bij sommige soorten krullen de hoorns achterwaarts, maar bij de meeste soorten krullen ze voorwaarts, achter de oren langs naar voren.

De belhamel

Een gecastreerde ram heet een hamel. Een hamel is rustiger dan een ongesneden ram en wordt daarom van oudsher vaak als leider van een kudde gebruikt, met een bel om de nek: de belhamel. Hij is het voornaamste schaap van de kudde. Hij is de voorganger van de kudde schapen.

Hoorns in de Bijbel

In de Bijbel zijn hoorns de uitbeelding van kracht. De kracht van een ram wordt vertegenwoordigd door zijn hoornen. Daarmee verslaat hij andere rammen, die zijn positie binnen de kudde willen overnemen. Als een ram geen hoornen meer heeft, dan is hij van zijn kracht ontdaan. De ram is dood.

Toch levend

De sjofar, de ramshoorn, de bazuin is dus de kracht van de gestorven voorganger van de kudde schapen. Maar als door deze hoorn van de gestorven ram, door de kracht van de belhamel, wordt geblazen; als adem, geest, wind door deze hoorn gedreven wordt, dan komt deze hoorn tot leven en geeft geluid. We horen als het ware alsnog de stem van de belhamel. De macht en kracht, de hoorn van de belhamel spreekt door de daarin geblazen levende, stromende geest.

Hij spreekt!

U begrijpt dat de sjofar de uitbeelding is van het Woord van God. Het is de uitbeelding van onze HEERE Jezus Christus. Hij was de leider van de kudde schapen (Israël) en Hij werd ontdaan van Zijn kracht. Maar door Zijn opstanding uit de dood blaast nu door Zijn hoorn, door Zijn kracht, door Zijn Woord, opnieuw Adem, Geest, Wind en Zijn geluid wordt gehoord tot aan de einden der aarde!

“Schone” Woorden

De sjofar is een ramshoorn, maar het woord “sjofar” wordt in de Bijbel ook vertaald met “schoon” in de betekenis van “mooi”.  Het geluid uit die Ramshoorn is voor de gelovige dan ook het aller schoonste geluid wat ooit is voortgebracht. Het spreekt ons van opstandingsleven!

De getalswaarde van het Hebreeuwse woord sjofar = 200.80.300  = 580 De sjofar is blijkbaar nauw verbonden met de Heerlijkheid Gods, namelijk met de seraf = 80.200.300 = ook 580. Het woord “bazuin”, “sjofar”, komt 58 keer voor in de Bijbel. De meervoudsvorm “bazuinen”, “sjofariem”, komt 17 keer voor in de Bijbel en 17 heeft alweer van alles te maken met opstandingsleven.

De bazuin/de sjofar klinkt:

 • bij de komst van de Koning, bij Zijn zalving en Zijn kroning (1 Koningen 1:34 e.v.)
 • bij het verzamelen van het Volk Gods, rondom de Koning (1 Koningen 1:40)
 • bij de verzameling van Gods volk tot de strijd (Numeri 10:9; Richteren 3:27)
 • bij het naderen van gevaar (Nehemia 4:18)
 • als de Koning spreekt (Exodus 19:16)
 • nadat de HEERE is neergedaald op de berg Sinaï (Exodus 19:19)
 • bij het feest der nieuwe maan
 • op Grote Verzoendag (op 10e van de 7e maand) (Leviticus 25:9)
 • op diezelfde dag in het 50e jaar, het begin van het Jubeljaar (Leviticus 25:9)
 • als de Koning Zijn overwinning behaalt (Richteren 7:18)
 • bij de troonsbestijging van vorsten (2 Samuël 15:10)
 • wanneer de koning komt tot zijn troon (Psalm 47:5)
 • wanneer de uitverkorenen van de koning bijeen verzameld worden (Mattheüs 24:31)
 • wanneer de Ark wordt binnen gedragen in de stad Davids (1 Kronieken 18:25)
 • waardoor de muren van Jericho ineen storten (Jozua 6:5)
 • wanneer de Dag des HEEREN aanbreekt (Joël 2:1 e.v.)

De bazuin/de sjofar spreekt

over Nieuw Leven; over Nieuwe Schepping en troost en rust = noach = 8.50 = 58; over genade = chan = 50.8 = 58; spreekt over de kracht en macht en heerschappij van Christus! De Ram (= ajil = 30.10.1 = kracht) spreekt, nadat Hij gestorven is. De Ram, het hoofdschaap, is uiteraard een type van de Christus.

De bazuin is de uitbeelding van:

 • het spreken van God met gezag en kracht
 • het Woord van God, dat is de HEERE Jezus Christus

De bazuin zal klinken bij de zogenoemde Opname van de Gemeente, door de Stem van de Archè Angelos, de eerste engel. Dat is Michaël en zijn naam betekent “Wie is als God?”. Nu: wie gelijk is aan God, is uiteraard alleen God Zelf! Christus is de Archè Angelos; de Engel des HEEREN, de HEERE Zelf! (Daniël 10:13 en 21; 12:1; 1 Thessalonicenzen 4:13-15; Judas 9; Openbaring 12:7)

Wij verwachten de bazuin

Wij verwachten het geschal van die bazuin binnenkort. De stem van de Archè Angelos, de stem van Michaël ofwel de Stem van onze HEERE Jezus Christus, wanneer Hij met Zijn “schone woorden” Zijn uitverkorenen rondom Zich zal verzamelen om ten strijde te trekken tegen de vijanden die Zijn volk Israël belagen. Om de muren van deze wereld te slechten, Zijn troon te bestijgen, Zijn Koninkrijk te vestigen en 1000 jaar lang als Koning op deze aarde te heersen.

Daniël 10:13

Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover Mij een en twintig dagen; en ziet, Michaël, een van de eerste vorsten, kwam om Mij te helpen, en Ik werd aldaar gelaten bij de koningen van Perzië.

Daniël 10:21

Doch Ik zal u te kennen geven, hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid; en er is niet een, die zich met Mij versterkt tegen dezen, dan uw vorst Michaël.

Daniël 12:1

En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.

1 Thessalonicenzen 4:13-15

Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.

Openbaring 12:7

En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.

1 Koningen 1:39

En Zadok, de priester, nam den oliehoorn uit de tent, en zalfde Salomo; en zij bliezen met de bazuin, en al het volk zeide: De koning Salomo leve!

Nehemia 40:22

Ter plaatse, waar gij het geluid der bazuin zult horen, daarheen zult gij u tot ons verzamelen; onze God zal voor ons strijden.

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn man Ad Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.