Bezocht onze Heer Brittannië?

Onze Heer in Brittannië.

Dat onze Heer in Groot-Brittannië is geweest, is voor veel Christenen niet te geloven. Misschien wordt door deze gedachte de HEERE Jezus voor hen veel te veel een gewoon mens. Een echte mens, die, als Hij op reis wilde gaan, daarbij transportmiddelen nodig had. Die familie had en ging logeren. Een mens met een oom en een oma en een neef. Net zoals andere mensen. Misschien hebben zij liever dat Hij een beetje mystiek blijft, dat Hij een beetje geheimzinnig en ongrijpbaar blijft. Dat heeft voor hen misschien meer Goddelijkheid.

Echt mens

Maar onze Heiland was echt mens. Een mens zoals u en ik. Wel was Hij uit God geboren. Zoals ook wij nu, door geloof, uit God geboren zijn. Hij had alleen geen zondenatuur. Hij stamde niet af van Adam. En dat in tegenstelling tot ons. Wij stammen af van Adam en hebben daarom ook nog diens zondenatuur. In de Bijbel genoemd “ons vlees”. “De oude mens.”

Niet wij . . .

Het is een misvatting onder Christenen dat Gods Heilsplan gericht zou zijn op ons, mensen. Heel de Schrift vertelt ons enkel en alleen over Jehova de Schepper en over Zijn Christus. Hoe God, de Schepper, dwars door alles heen een nieuwe schepping tot stand brengt. Een schepping die eeuwig is en waarin alles één zal zijn, in plaats van tweeheid en gebrokenheid. Vrede dus! Het is aan ons om in die reis mee te gaan en op onze Redder te vertrouwen.

. . . maar alleen Hij!

Het is in Gods plan opgenomen dat wij, door geloof en uitsluitend door de uitnemende rijkdom van Zijn Genade, deel mogen hebben aan die nieuwe Schepping. Maar dat is een bij-effect. In heel dit gebeuren is er maar Één Hoofdpersoon, waarom alles draait. Namelijk Jehova Jezus Christus. En dat is maar goed ook.

De Hand van God

Door het leren kennen van de aardse geschiedenis, zoals die van de tien stammen en het aardse verloop van het leven van onze Heer en alles wat daarmee samenhangt, leren wij de machtige Hand van God te zien in heel de wereldgeschiedenis. Gods Werk is niet ongrijpbaar en mystiek. Maar reëel en heel concreet.

Héél Zijn volk

De Bijbel zwijgt over zeventien levensjaren van onze Here Jezus hier op aarde. De jaren tussen Zijn 12e en Zijn 30e levensjaar. Zeventien jaar is een lange tijd. Gedurende die periode heeft onze Heiland al Zijn broederen naar het vlees bezocht. Hij heeft de tien stammen, die ook nu nog steeds verstrooid zijn over de gehele wereld, allemaal opgezocht en Zijn Woord aan hen gepredikt.

Ziende op het loon

Ten slotte keerde de Heiland terug naar Zijn eigen stam Juda, de Joden. Hij wist vanuit de Schrift wat Hem daar te wachten stond. Maar Hij wist ook dat dit onderdeel was van het Heilsplan van Zijn hemelse Vader. Hij zag uit naar wat het Hem zou opleveren. Hij was volkomen bereid om te doen waarvoor Hij was gekomen. Maar wat moet dat moeilijk zijn geweest voor de Here Jezus. Het lot van heel de mensheid rustte op Zijn schouders en Hij wist dat.

Meer weten?

Middels onderstaande link komt u terecht bij de pdf van een boekje van de eerwaarde C.C. Dobson MA. Daarin zult u veel informatie vinden over de aanwezigheid van de Here Jezus in Brittannië, over Jozef van Arimathea, over het antieke Engeland en over het Druïdisme.


Lees meer in de PDF

Zelf onderzoeken!

C.C. Dobson zelf stond sceptisch tegenover de verhalen over de komst van de Here Jezus naar Brittannië. Dit bracht hem ertoe dit onderwerp te onderzoeken. De resultaten van zijn onderzoek vindt u in dit boekje, oorspronkelijk in het Engels uitgegeven door The Covenant Publishing Company Ltd. U kunt deze uitgeverij vinden op internet via www.covpub.co.uk. Bij hen kunt u nog veel meer vinden over dit onderwerp. Aanbevolen.

Covenant Books

Het boekje in het Engels kunt u bij hen bestellen via de link: www.covpub.co.uk of middels deze link: http://www.covpub.co.uk/search.php?advtype=author&criteria=86&Submit3=Search.

Vlichthus

Mocht u verdere belangstelling hebben voor dit onderwerp, maar dan in het Nederlands, dan kunt u uitgebreid terecht op vlichthus.nl waar nog veel meer leesvoer hierover te vinden is. Onder andere: In het Spoor van de Discipelen; De komst van het geloof; De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël; Onbekend Israël en nog veel meer interessante en leerzame informatie. Van harte aanbevolen.

Een echt boekje?

Wilt u dit boekje in het Nederlands bestellen, dan kunt u via e-mail een berichtje sturen naar: willeeuwenhage@advocaal.nl. De kosten bedragen € 8,50 exclusief verzendkosten. Er zijn slechts 40 boekjes beschikbaar, dus dan moet u wel snel zijn.


Bezocht onze Heer Brittannië?

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn man Ad Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.

Latest Comments