Mussen, raven en leliën

Mussen, raven en leliënU weet waarschijnlijk, dat de HEERE het volk Israël geroepen had uit Egypte. Dat bij de Sinaï aan haar de Woorden Gods werden toevertrouwd. De bedoeling hiervan was dat dit volk voor de HEERE een uitverkoren geslacht en een Koninklijk Priesterdom zou zijn. Om zo een heilig volk, een verkregen volk voor de HEERE te zijn, in dienst van haar God. Dit volk zou in de eerste plaats haar eigen mensen onderwijzen aangaande de Weg des HEEREN. En ook aan alle andere volkeren zou zij de deugden verkondigen van Hem, Die bij machte is te verlossen uit de duisternis van Egypte. Te verlossen uit de duisternis van deze wereld en te brengen tot Zijn wonderbaar licht. (1 Petrus 2:9)

Trouw

Israël zou als priesterlijk volk trouw zijn aan het Woord van God. Trouw zijn aan de bediening van dat Woord. Dan zou de HEERE voor dat volk zorgen. Dan zou Hij zou zorgen voor voedsel, kleding, rust, vrede en veiligheid.

Ontrouw

Maar Israël was ontrouw en afgodisch. Israël diende elke afgod van de rondom haar wonende heidense volkeren. De HEERE riep zij alleen aan in geval van nood. En ook toen de HEERE Jezus kwam wilden zij Hem niet aannemen. Ja, zij verwierpen de HEERE Jezus Christus ook na Zijn opstanding uit de doden.

Een ander priestervolk

Het is daarom dat de HEERE Christus nu eerst een ander priesterlijk volk verzamelt. Uit het zicht van een ongelovig Israël en van de ongelovige wereld. Hij verzamelt Zich een volk Hem ten eigendom. Een volk dat in dezelfde priesterlijke dienst staat als eertijds Israël, en waarvan de HEERE Jezus Christus de Hogepriester is. Namelijk de Gemeente, die Zijn Lichaam is. Het instrument waarmee en waardoor de HEERE Jezus Christus handelt in deze wereld. Een instrument Hem ten dienste. Een Lichaam, waarvan Hij het Hoofd en de Eigenaar en Bestuurder is. 

Individueel ook priesters

En individueel gold voor de discipelen en geldt dus nu ook voor ons nog steeds hetzelfde. Door onze wedergeboorte behoren wij bij dit verborgen priesterlijke volk. Wij zijn Gods priesters, dienaren van het Woord van God. Om dit Woord uit te delen, daaruit te handelen en te wandelen.

Trouw

Zijn wij in de praktijk van ons leven trouw in onze dienst aan Hem? Trouw aan het Hogepriesterschap van Christus naar de Ordening van Melchizedek? Trouw aan het Nieuwe Verbond der Genade? Dan behoeven ook wij niet bezorgd te zijn over voedsel, kleding, rust en vrede. Want de HEERE zal zorgen voor degenen die Hem dienen. Die betrokken zijn in het priesterlijke werk van de Heer Zelf. Een gelovige behoeft in zijn priesterdienst niet bezorgd zijn over zijn aardse leven. Dus niet bezorgd te zijn over wat hij eten zal en waarmee hij zich kleden zal. Dan zullen zij de mussen, de raven en de leliën ver te boven gaan.

Lukas 12:22-34

In Lukas 12:22-34 gebruikt de HEERE Jezus deze drie voorbeelden om het voorgaande te illustreren. Hij haalt drie voorbeelden aan uit de natuur, want ook Hij kende de spraak van de dieren. De HEERE Jezus Christus is immers de meerdere van Salomo? Deze drie voorbeelden, mussen, raven en leliën, hebben elk op illustratieve en eigen wijze iets te vertellen over priesterschap


Bekijk de PDF Mussen-raven-en-leliën
Ga naar studie:

Mussen-raven-en-leliën.pdf


Mussen, raven en leliën

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn vrouw Wil Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.