1 Korinthe 13

afgehouwen_tronk

Vaak horen wij mensen zeggen: God is liefde. En dat is zo. Maar de meeste mensen weten niet meer wat liefde eigenlijk is.

Ze denken dat liefde iets te maken heeft met de gedachte van de Flower Power: “lief zijn voor elkaar”. En bij de mens is het dan ook nog zo: “als jij lief bent voor mij, dan ben ik lief voor jou”. De menselijk liefde is op zichzelf gericht. Daar kan hij niks aan doen, zo is hij nu eenmaal. En na de eerste hormoonkriebels wordt er zelfs binnen huwelijken tegenwoordig zo gedacht. Dat loopt, hoe dan ook, uit op teleurstelling.

De liefde die God heet

De liefde, die God heet, bestaat niet hoofdzakelijk uit gevoelens, maar is voor het allergrootste gedeelte dienstbaarheid en toewijding. Liefde is voornamelijk een keus maken en gaan staan voor die keuze. Zichzelf daar met volle overgave aan toewijden, zichzelf daaraan opofferen. Zichzelf vernederen, zodat het voorwerp van die keuze floreert en groeit. Dat kost moeite en pijn en daar vloeien vanzelf gevoelens uit voort. Dat maakt het voorwerp van keuze kostbaar en bijzonder.

Het heilsplan van God Zelf

In principe is dat het heilsplan van God Zelf. Hij begon in Genesis 1:1 met het maken van een schepping, waarin velen één zouden zijn. Dat zal God realiseren in dat wat wij de Nieuwe Schepping noemen. Om die Nieuwe Schepping te maken heeft Hij een plan ontworpen, waar de wereld waarin wij leven deel van uitmaakt. Onze God en Schepper wijdt zich met al Zijn vermogen, met heel Zijn Wezen, met heel Zijn Naam, aan dat plan. Zijn hart, Zijn Geest, gaat uit naar dat plan en naar het materiaal waarmee Hij Zijn doel verwezenlijkt. Daaraan heeft Hij Zich dienstbaar gemaakt. Dat is Zijn LIEFDE, met allemaal hoofdletters. Hij heeft er alles voor over om Zijn plan tot een goed einde (het doel) te brengen en Hij zal dat ook doen. Hij heeft daarvan de kosten van tevoren overzien en Hij is in staat om Zijn plan te volvoeren.

Deze schepping is gemaakt om te dienen

Het kan niet anders of het doel, de bedoeling van de maker, wordt in het maaksel uitgedrukt. Deze schepping is daarom dan ook gemaakt om te dienen, om zich te wijden aan iets of iemand. De schepping doet dat ook, vraag dat maar aan Siegmund Freud. Waarin ook uitgebeeld wordt dat deze wereld er is om tot een volgende generatie te komen.

De mens is gemaakt om te dienen

De mens (die een schepsel is) is gemaakt om te dienen, om zich te wijden aan iets of iemand. De mens is niet op aarde gezet om alleen maar te genieten, zoals de meeste mensen tegenwoordig schijnen te denken. Hij is op aarde gezet om te dienen, om zich te wijden, om zichzelf weg te cijferen en zichzelf over te geven. Het beste voor hem is, dat hij dat doet aan zijn Maker. En die Maker geeft Zichzelf aan die Hem gelovende en Hem aanroepende mens. Zo ontstaat een volmaakte symbiose, waarin leven geproduceerd wordt. Een heel goed huwelijk, zou je bijna zeggen.

Loflied op de liefde

In 1 Korinthe 13 vinden we een loflied op de liefde. Wat we daar beschreven lezen is de standvastige toewijding van God Zelf aan Zijn plan en doel. Namelijk, om in Zijn oude schepping, in ons, Zichzelf gestalte te geven en ons uit onze lage positie op te bouwen naar Zijn hemelse, om ons te voeren naar Zijn Nieuwe schepping. Niets of niemand kan Hem daarvan doen afwijken.

Geloof, hoop en liefde

En zo blijven dan Geloof (vertrouwen op de goede uitkomst van Zijn plan), hoop (de zekerheid van de goede uitkomst van Zijn plan) en liefde (de overgave en toewijding aan de goede uitkomst van Zijn plan). De meeste van deze is de liefde, waardoor de goede uitkomst van Zijn plan tot stand komt.

Kleine 1 Korinthe 13:

En in gedachten houdend, dat liefde niet zichzelf op het oog heeft, maar zich overgeeft, zich wijdt aan iets of iemand anders en iets of iemand anders op wil bouwen, 1 Korinthe 13, maar dan heel klein:

Plicht zonder liefde maakt verdrietig

Verantwoordelijkheid zonder liefde maakt meedogenloos

Gerechtigheid zonder liefde maakt hardvochtig

Waarheid zonder liefde maakt kritisch

Opvoeding zonder liefde roept verzet wakker

Wijsheid zonder liefde maakt geslepen

Vriendelijkheid zonder liefde maakt huichelachtig

Orde zonder liefde maakt bekrompen

Kennis van zaken zonder liefde maakt betweterig

Macht zonder liefde maakt gewelddadig

Eer zonder liefde maakt trots

Bezit zonder liefde maakt gierig

Geloof zonder liefde maakt fanatiek

Een leven zonder doel, zonder bestemming en toewijding, zonder LIEFDE is zinloos…

Genesis 32:3b

van al Zijn werk, hetgeen God geschapen had, om te volmaken.

2 Petrus 3:13

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

Markus 10:42-45

Maar Jezus, hen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Gij weet dat degenen, die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

Lukas 14:28

Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is?

1 Korinthe 13:13

En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

Latest Comments
 1. miranda

  Mooi!

 2. Marion

  Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde, zal blijven bestaan.
  1 Cor 13

 3. Anja

  Dit ziet er mooi uit. Ook dit zal beslist tot zegen voor veel mensen zijn. Ik ga er zeker regelmatig op kijken en lezen. Hartelijke groeten uit Luxemburg. Liefs, Anja

 4. Bram de Gooijer

  Spiegeltje, spiegeltje aan de wand………….

  Om tot een juiste schriftuurlijke uitleg van 1 Korinthe 13 te komen zou men het woord “de liefde” – moeten vervangen met ” de HEERE Jezus Christus”! Het deksel wat over de spiegel ligt zal verwijderd moeten worden om de ware reflektie “licht” te ontdekken.

  1Co 13:12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.

  2Co_3:18 En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.

  2Co_5:10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

  Waarvan goed uiteraard “HET GELOOF” is en kwaad “HET ONGELOOF”!

  GELOOF staat voor het eten van de boom des levens ! (Christus)
  ONGELOOF staat voor het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads! Gen_2:17

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *